Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten van Helmink Communication Solutions B.V., gevestigd te Ridderkerk, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussentussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijke zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst naschriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van 1 of meerdere tekeningen. Laatstgenoemde omschrijving c.q. tekening dient tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving c.q. tekening voor beide partijen bindend zijn, met dien verstande dat eventueel daarbij behorende lichtberekeningen steeds slechts benaderingen zijn, waaraan de wederpartij geen rechten kan ontlenen.
 3. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle daarbijgeleverde omschrijvingen, tekeningen en/ofberekeningen e.d. aan de gebruiker te retourneren. Het bepaalde artikel 13.3 is op dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 4. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 5. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. degebruikte   materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker  gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers  worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordtelke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van leveren.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden tezijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongenc.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. Levering geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.
 9. “De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van dewederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.”

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden te beginnen dan wel te leveren, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Ter zake aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schade, vanwelke aard dan ook, geleden door de wederpartij.
 2. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien de wederpartij ingebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in lid 4 van dit art., is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat dezeonuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat deaan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
 4. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat:
  a. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarde werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  b. de benodigde vergunningen aanwezig zijn, indien en voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering  van de werkzaamheden;
  c. op de plaats van uitvoering der werkzaamheden de voor het werk benodigde energie en/of water(aansluitingen) aanwezig zijn. De kosten van verbruik zijn voor rekening van de wederpartij;
  d. indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
  e. indien een takel, lift of een ander hulpwerktuig gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade die wordt veroorzaakt door of ontstaat bij het gebruik van voornoemde zaken is voor rekening van de wederpartij, tenzij schuld aan de zijde van de gebruiker komt vast te staan;
  f. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.
 5. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 6. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

ARTIKEL 7: VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a. in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b. in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschied t ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

ARTIKEL 8: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houd t met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 4. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1. “De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.”
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. “Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. Tevens worden de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd indien de wederpartij het geleverde werk of een gedeelte van het geleverde werk in gebruik heeft genomen c.q. laten nemen.”

ARTIKEL 10: BEPALINGEN M.B.T. HUUR EN VERHUUR VAN APPARATUUR

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij.
 2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
 3. De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
 4. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de gebruiker alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
 6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
 7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 8. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 9. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de gebruiker.
 10. De gebruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
 11. De zaken dienen door de wederpartij bij de gebruiker te worden opgehaald, en de wederpartij zal de zaken ook bij de gebruiker terug brengen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
 12. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de gehuurde zaken niet retourneert aan de gebruiker, is de wederpartij verplicht, naast de eventueel gederfde winst, aan de gebruiker een schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
 13. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.
 14. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
 15. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden, die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.
 16. “De gebruiker is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel, danwel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van de schuld of nalatigheid van de gebruiker.”
 17. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de gebruiker via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
 18. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.
 19. In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van de gebruiker.
 20. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
 21. “De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:
  in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt; – surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt; – onder curatele of bewind wordt geplaatst;
  zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt; – bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus; – op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.”

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
 7. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de vastgestelde schade is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 8. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 9. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
  a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  c. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, ontwerpen e.d. van derden);
  d. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan de gebruiker, onder andere doch niet uitsluitend bij de montage van geleverde zaken;
  e. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij aanpassingen in de werkzaamheden heeft aangebracht.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform art. 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat betaling dient te geschieden in termijnen.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  b. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  c. zal de wederpartij, na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  d. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste €20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 4. “Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.”
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. “Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.”
 7. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 13: VERKOOPBEMIDDELING

 1. Gebruiker is gemachtigd om op basis van een getekende offerte en/of overeenkomst gesloten tussen gebruiker en wederpartij, voor de wederpartij een overeenkomst aan te gaan met operator en/of service provider betreffende vaste- en/of mobiele telefonie.
 2. Gebruiker fungeert enkel en alleen als tussenpersoon/ verkoopagent voor de operator/service provider. Juridisch contract wordt enkel en alleen gesloten tussen de wederpartij en derde. Gebruiker bemiddelt namens wederpartij en derde over de totstandkoming van een contract/overeenkomst.
 3. Gebruiker draagt zorg voor de service afhandeling en begeleiding van de wederpartij en kan in sommige situaties ook belast zijn met de gehele- of gedeeltelijke verwerking van administratieve en financiële aspecten van een overeenkomst gesloten tussen wederpartij en operator. Gebruiker dient in deze als transporteur van informatie en financiële middelen.
 4. Gebruiker kan enkel en alleen gekregen informatie en/of financiële middelen transporteren, indien gebruiker deze ook daadwerkelijk heeft ontvangen van een operator/ service provider. Indien operator/service provider verzuimd aan haar verplichtingen te voldoen, zal wederpartij deze schade dienen te verhalen bij de operator/ service provider zelf als contractant.
 5. Indien een operator/service provider haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is gebruiker daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk jegens wederpartij. Schade als gevolg van het niet nakomen van operator/ service provider kan wederpartij op geen enkele wijze op gebruiker verhalen.
 6. Waardecheques, hardware vergoedingen en alle andere vormen van tegoeden die worden verschaft ten gunste van aanschaf hardware dienen binnen het contractstermijn, gesloten tussen wederpartij en operator/service provider, te worden verbruikt. Deze vormen van tegoeden zijn nimmer te verzilveren in contanten en zullen na het verlopen van een contractstermijn komen te vervallen.
 7. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit enige overeenkomst gesloten tussen wederpartij en operator/ service provider.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de door de gebruiker samengestelde en geassembleerde computers, ontworpen computerconfiguraties, offertes, adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, (software) modellen e.d.
 2. Slechts na volledige betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe
 3. Indien de opdracht voor de levering en/of het verrichten van de werkzaamheden niet aan de gebruiker wordt gegund, verplicht de wederpartij zich de offerte compleet met adviezen rapporten, tekeningen, ontwerpen, (software) modellen e.d. binnen 3 werkdagen na de datum der beslissing aan de gebruiker retour te zenden. Het vermenigvuldigen van de stukken als voornoemd is niet toegestaan. Indien de gebruiker constateert dat van zijn intellectuele eigendomsrechten onrechtmatig gebruik wordt c.q. is gemaakt (door de wederpartij of een derde), behoudt hij zich het recht voor aan de wederpartij een terstond opeisbare boete op te leggen van € 15.000,00, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de gebruiker ter zake volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de montage van geleverde zaken op te schorten, totdat de wederpartij aan zijn ermee verbandhoudende betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 16: PAND/WAARDE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet- nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel- schuld erkent.

ARTIKEL 18: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens  verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuur- verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING

 1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
  b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzijde kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Helmink Communication Solutions BV
Wolweverstraat 4
2984 CD  Ridderkerk
Kamer van Koophandel te Rotterdam Inschrijfnummer 24367646